|
Main Authors Nazarov S.B.
Nazarov S.B.

Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Izhevsk, Russian Federation

Nazarov S.B.

Nazarov S.B. --- Applicant, Department of Radio Engineering, Kalashnikov Izhevsk State Technical University (Studencheskaya ul. 7, Izhevsk, 426069 Russian Federation).

All articles by this author