|

The research into correction algorithms for aircraft navigation systems

Authors: Shen Kai, Proletarsky A.V., Neusypin K.A. Published: 08.04.2016
Published in issue: #2(107)/2016  
DOI: 10.18698/0236-3933-2016-2-28-39

 
Category: Aviation, Rocket and Space Engineering | Chapter: Dynamics, Ballistics, Flying Vehicle Motion Control  
Keywords: aircraft, navigation complex, nonlinear Kalman filter, self-organization algorithm, genetic algorithm

We consider the schemes of correction navigation systems and systems of aircraft complexes. To correct the navigation data, we use the adaptive modification of the linear Kalman filter, a method of self-organization and a genetic algorithm. We propose to carry out the high-precision correction by the nonlinear Kalman filter, modified by a genetic algorithm. Moreover, we present a selective navigation system, allowing us to select the best configuration of measuring systems on board the aircraft. As a result, we prove the efficiency of algorithmic maintenance of navigation systems and complexes.

References

[1] Neusypin K.A. Sovremennye sistemy i metody navedeniya, navigatsii i upravleniya letatel’nymi apparatami [Advanced Systems and Methods of Aircraft Guidance, Navigation and Control]. Moscow, MGOU Publ., 2009. 500 p.

[2] Proletarskiy A.V., Neusypin K.A., Shen Kay. Algoritmicheskie sposoby korrektsii avtonomnykh inertsial’nykh navigatsionnykh system. Mat. konf. "Upravlenie v morskikh i aerokosmicheskikh sistemakh" (UMAS-2014) [Algorithmic Methods for Correcting the Autonomous Inertial Navigation Systems. Proc. of the Conference "Control in the Marine and Aerospace Systems" (UMAS-2014)]. St. Petersburg, TsNII "Elektropribor" Publ., 2014, pp. 637-641 (in Russ.).

[3] Shen Kay. Elaboration Methods for Evaluation and Prediction of Navigation Systems Aircraft. Avtomatizatsiya i sovremennye tekhnologii [Automation. Modern Technology], 2015, no. 7, pp. 13-18 (in Russ.).

[4] Ivakhnenko A.G., Muller Y.Ya. Samoorganizatsiya prognoziruyushchikh modeley [Self-Organization of Predictive Models]. Kiev, Tekhnika Publ., 1985. 375 p.

[5] Emel’yanov V.V., Kureychik V.V., Kureychik V.M. Teoriya i praktika evolyutsionnogo modelirovaniya [Theory and Practice of Evolutionary Modeling]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2003. 432 p.

[6] Kuzovkov N.T., Karabanova S.V., Salychev O.S. Nepreryvnye i diskretnye sistemy upravleniya i metody identifikatsii [Continuous and Discrete Control Systems and Identification Methods]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1978. 225 p.

[7] Stepanov O.A. Primenenie teorii nelineynoy fil’tratsii v zadachakh obrabotki navigatsionnoy informatsii [Application of Nonlinear Filtering Theory in the Problems of Navigation Information Proc.]. St. Petersburg, TsNII "Elektropribor" Publ. 370 p.

[8] Neusypin K.A., Shen Kay. Kallman nonlinear filter modification through the use of genetic algorithm. Avtomatizatsiya i sovremennye tekhnologii [Automation. Modern Technology], 2014, no. 5, pp. 9-11 (in Russ.).

[9] Neusypin K.A., Proletarskiy A.V. Selektivnyy navigatsionnyy kompleks [Selective Navigation System]. Patent RF no. 2561252 from 30.07.2015.

[10] Shen Kay, Neusypin K.A., Proletarskiy A.V. Issledovanie kriteriev stepeni nablyudaemosti. Mat. Konf. "Informatsionnye tekhnologii v upravlenii" (ITU-2014) [Study of the Observability Degree Criteria. Proc. of the Conference "Information Technology in Controlling" (ITU-2014)]. St. Petersburg, TsNII "Elektropribor" Publ., 2014, pp. 254-260 (in Russ.).

[11] Salychev O.S. Skalyarnoe otsenivanie mnogomernykh dinamicheskikh system [The Scalar Estimation of Multidimensional Dynamical Systems]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1987. 220 p.

[12] Shen Kai, Neusypin K.A., Proletarskiy A.V. On State Estimation of Dynamic Systems by Applying Scalar Estimation Algorithms [C]. Proc. of 2014 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference. Yantai, China, 2014, August 8-10, pp. 124-129.